Chính sách
bảo mật

 • Chính sách bảo mật

01. Giới thiệu

Mục tiêu

Chúng tôi, CÔNG TY TNHH ENEOS VIỆT NAM, được thành lập tại Việt Nam, có trụ sở đăng ký tại Phòng 701-703, Tòa nhà Central Building, số 31 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội (“Công Ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”), sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân (có thể được lưu trữ theo hình thức điện tử hoặc hình thức khác) về Người Truy Cập và Dùng Website của chúng tôi (mỗi Người Truy Cập và Dùng Website được gọi là “Chủ Thể Dữ Liệu” hoặc “bạn”), đồng thời chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân một cách hợp pháp và phù hợp, theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành của Công Ty.

Mục đích của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này (“Chính Sách”) là để bạn được biết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cũng như các biện pháp và quy trình mà chúng tôi thực hiện để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các luật và quy định hiện hành có liên quan khác (“Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu”).

Các định nghĩa được sử dụng trong Chính Sách này được quy định tại PHỤ LỤC 1.

Phạm vi

Chính Sách này áp dụng cho Công Ty. Chúng tôi giữ vai trò là Bên Kiểm Soát Dữ Liệu hoặc Bên Kiểm Soát và Xử Lý Dữ Liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập về bạn.

02. Xử lý công bằng và hợp pháp

Chúng tôi chỉ có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi nhận được sự đồng ý hợp lệ của bạn hoặc thuộc một trong các trường hợp không cần phải có sự đồng ý của bạn sau đây:

 1. Trong trường hợp khẩn cấp cần xử lý ngay Dữ Liệu Cá Nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bạn hoặc của người khác, trừ khi Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu có quy định khác;
 2. Việc công khai Dữ Liệu Cá Nhân theo Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu;
 3. Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của bạn với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu;
 4. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành; và
 5. Các trường hợp được phép khác theo Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu.

03. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào về bạn

Chúng tôi có thể xử lý các loại Dữ Liệu Cá Nhân sau đây cho các mục đích tại Mục 5 dưới đây:

 1. Họ tên, địa chỉ email công việc, địa chỉ email cá nhân, vị trí địa lý, số điện thoại và các thông tin liên hệ công việc khác của bạn;
 2. Tên công ty, vai trò, vị trí và/hoặc chức danh công việc trong phạm vi công việc của bạn.
 3. Lĩnh vực công việc của bạn (ví dụ: tiếp thị, bán hàng, mua sắm);
 4. Thông tin chi tiết về sở thích của bạn đối với các loại sự kiện tiếp thị;
 5. Thông tin chi tiết về những lần bạn ra, vào địa điểm, và truy cập Website của chúng tôi.

Có thể bạn sẽ phải cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong các trường hợp được liệt kê tại Mục 2 của Chính Sách này, ví dụ như: để chúng tôi quản lý và cải thiện hoạt động của mình, hoặc Website, để mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn trên Website của chúng tôi, để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng lao động của bạn, để cung cấp cho bạn các phản hồi của chúng tôi, hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Trong các trường hợp khác, bạn sẽ có toàn quyền quyết định việc có cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi hay không. Tuy nhiên, trừ khi chúng tôi có cơ sở pháp lý khác để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu, việc không cung cấp bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà chúng tôi có thể yêu cầu có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể hỗ trợ, phản hồi, cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn hoặc người sử dụng lao động của bạn.

Chúng tôi luôn nỗ lực để duy trì tính chính xác và đầy đủ của Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ và bảo đảm tất cả Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được cập nhật. Tuy nhiên, bạn có thể hỗ trợ chúng tôi một cách đáng kể bằng cách liên hệ ngay với chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc nếu bạn biết rằng chúng tôi có Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác liên quan đến bạn (xem Mục 10 và 13 bên dưới). Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác, không xác thực, thiếu sót hoặc không đầy đủ nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

04. Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào

Thông thường, chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng Website từ thông tin bạn gửi cho chúng tôi qua Website, trong quá trình diễn ra mối quan hệ của bạn hoặc người sử dụng lao động của bạn với chúng tôi. Việc thu thập này thường sẽ thông qua danh thiếp, các biểu mẫu và tài liệu được sử dụng khi bạn đăng ký nhận danh mục tin tức về tiếp thị hoặc dữ liệu thị trường của chúng tôi, khi bạn được ghi làm người được ủy quyền để giao dịch thay mặt cho người sử dụng lao động của bạn hoặc khi bạn đăng ký tiếp cận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi cho chính bạn hoặc thay mặt cho người sử dụng lao động của bạn. Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập sẽ được nhập thủ công hoặc tự động vào hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi để được tiếp tục xử lý. Dữ Liệu Cá Nhân này, cùng với Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập bằng cách thức điện tử, sẽ được Chuyển đến và sau đó được lưu trữ dưới hình thức điện tử một cách an toàn trong các máy chủ do chúng tôi, các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp là bên thứ ba được ủy quyền vận hành tại Việt Nam hoặc những nơi khác mà các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp là bên thứ ba được ủy quyền tọa lạc theo Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu và quy định pháp luật liên quan của các quốc gia có liên quan như được nêu tại Mục 7 dưới đây. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được xử lý theo hình thức điện tử trong các máy chủ đó cho Các Mục Đích (như được định nghĩa tại Chính Sách này). Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu trữ các bản sao lưu dự phòng của Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dưới hình thức điện tử một cách an toàn trong một máy chủ ở một địa điểm do chúng tôi chỉ định tại từng thời điểm và theo Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu (nếu áp dụng). Chúng tôi, các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi và bất kỳ bên có thẩm quyền nào khác được quy định tại Chính Sách này sẽ truy cập và xử lý, nếu cần thiết, Dữ Liệu Cá Nhân dưới hình thức điện tử một cách an toàn cho Các Mục Đích theo Chính Sách này.

05. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để làm gì

Chúng tôi sẽ Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau (“Các Mục Đích”):

 1. để trả lời các câu hỏi mà bạn gửi cho chúng tôi qua Website hoặc liên lạc với bạn liên quan đến các câu hỏi của bạn;
 2. để quản lý và cải thiện Website;
 3. để giám sát, kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, chính sách và các tiêu chuẩn của Công Ty;
 4. cho các tài liệu và hoạt động quảng cáo và tiếp thị, bao gồm cả các hình ảnh và tệp video, với nội dung, phương pháp, hình thức và tần suất của các hoạt động đó sẽ được thông báo trước cho bạn theo cách thích hợp;
 5. để thực hiện các hoạt động kiểm tra rửa tiền, tài chính và tín dụng, và cho các mục đích phòng, chống và phát hiện gian lận và tội phạm;
 6. để cung cấp cho bạn hoặc người sử dụng lao động của bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu;
 7. để tiếp nhận sản phẩm hoặc dịch vụ từ bạn hoặc người sử dụng lao động của bạn;
 8. để xác định những người được ủy quyền giao dịch thay mặt cho Khách Hàng, Nhà Cung Cấp và/hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của chúng tôi;
 9. cho các mục đích quản trị liên quan đến bảo mật và truy cập các hệ thống, cơ sở, nền tảng và các website và ứng dụng được bảo mật của chúng tôi;
 10. để liên hệ với bạn hoặc người sử dụng lao động của bạn, Khách Hàng, Nhà Cung Cấp và/hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của chúng tôi về các dịch vụ và sản phẩm chúng tôi cung cấp hoặc nhận được;
 11. để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền giữa khách hàng và các bên tham gia giao dịch;
 12. để tuân thủ các nghĩa vụ và yêu cầu pháp lý và theo luật định của chúng tôi ở bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, bao gồm cả nghĩa vụ báo cáo với và/hoặc được kiểm tra bởi các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia và quốc tế;
 13. để tuân thủ lệnh của tòa án và thực hiện và/hoặc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi;
 14. cho bất kỳ mục đích kinh doanh hợp pháp nào khác; và
 15. cho các mục đích khác mà Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu cho phép hoặc yêu cầu.

Chúng tôi sẽ không xử lý thêm Dữ Liệu Cá Nhân theo cách không phù hợp với Các Mục Đích này. Nếu chúng tôi có ý định xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích mới này và sẽ bảo đảm rằng có cơ sở pháp lý hợp lệ cho việc xử lý đó.

06. Các biện pháp kỹ thuật được sử dụng trên website

Khi bạn truy cập và sử dụng Website của chúng tôi, Công Ty sẽ sử dụng cookies (công nghệ lưu và sử dụng lại thông tin về người dùng đã truy cập website) và tập tin chỉ báo (công nghệ đếm số lần truy cập vào trang nhất định được thực hiện) vì những lý do sau:

 1. để Người Truy Cập và Dùng Website sử dụng dịch vụ thành viên của chúng tôi mà không cần phải nhập mật khẩu mỗi khi truy cập Website;
 2. để xử lý thống kê dữ liệu về hoạt động của Người Truy Cập và Dùng Website trên Website cho mục đích cải thiện dịch vụ của chúng tôi; và
 3. để cung cấp cho Người Truy Cập và Dùng Website các dịch vụ phù hợp với sở thích của họ và tùy chỉnh các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của từng Người Truy Cập và Dùng Website.

Xin lưu ý rằng các công nghệ này không thể được sử dụng để xác định danh tính của từng Người Truy Cập và Dùng Website. Ngoài ra, trình duyệt của bạn có thể được thiết lập để chặn cookies hoặc hiển thị thông tin cảnh báo khi nhận được cookies và hầu hết các dịch vụ trên Website của Công Ty có thể được sử dụng mà không cần cookies. Tuy nhiên, nếu không có cookies, các dịch vụ có thể bị giới hạn và bạn không thể sử dụng một số dịch vụ.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP của máy tính của Người Truy Cập và Dùng Website vì những lý do sau:

 1. để xác định nguồn gốc và giải quyết bất kỳ vấn đề liên quan đến máy chủ nào phát sinh;và
 2. để quản trị Website.

Xin lưu ý rằng địa chỉ IP không thể được sử dụng để xác định danh tính của từng Người Truy Cập và Dùng Website.

Để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, Lớp Cổng Bảo Mật (SSL) sẽ được sử dụng cho các biểu mẫu yêu cầu trực tuyến trên Website.

07. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được Chuyển đến (bao gồm cả truy cập vào hoặc lưu trữ tại) một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam theo Chính Sách này và Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu.

08. Khi nào chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Về nguyên tắc, chúng tôi không chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với bên thứ ba. Tuy nhiên, trong các trường hợp được liệt kê sau đây, Dữ Liệu Cá Nhân có thể được chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba. Trong những trường hợp này, chúng tôi yêu cầu bên thứ ba phải chịu trách nhiệm việc xử lý thông tin một cách thích hợp tương tự với trách nhiệm mà chúng tôi phải tuân theo và phù hợp với Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu:

 1. Nếu đã có được sự đồng ý hợp lệ từ Chủ Thể Dữ Liệu; hoặc
 2. Nếu chúng tôi có căn cứ pháp lý như đã đề cập tại Mục 2 nêu trên.

Trong các trường hợp trên, Công Ty không bán, cho thuê hoặc trao đổi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong mọi trường hợp. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho những bên tiếp nhận sau đây cho Các Mục Đích và cho các mục đích khác theo yêu cầu của Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu theo các cách thức được quy định trong Chính Sách này:

 1. Cho bất kỳ công ty nào thuộc tập đoàn của ENEOS Holdings, Inc., bao gồm, nhưng không giới hạn, (i) Công ty TNHH JX NIPPON OIL & ENERGY VIỆT NAM được thành lập tại Việt Nam, có trụ sở đăng ký tại Khu đất CN5.3G, KCN Đình Vũ, thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng; và (ii) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DẦU KHÍ JX NIPPON (MEKONG) được thành lập tại Việt Nam, có trụ sở đăng ký tại Lim Tower 3, 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh;
 2. Cho bên thứ ba, thay mặt chúng tôi, Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (như các nhà cung cấp hệ thống của chúng tôi);
 3. Cho bên thứ ba Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chính họ nhưng thông qua việc cung cấp cho chúng tôi hoặc người sử dụng lao động của bạn một dịch vụ nhân danh chúng tôi (như các nhà cung cấp của chúng tôi);
 4. Cho bên thứ ba Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chính họ để thực hiện hoặc có thể thực hiện hoạt động kinh doanh với chúng tôi, bạn hoặc người sử dụng lao động của bạn (như khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp, nhà sản xuất thu phí hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi);
 5. Cho các tổ chức tài chính hoặc cơ quan quản lý mà thông tin được chia sẻ để kiểm tra rửa tiền, giảm rủi ro tín dụng và các mục đích phòng chống gian lận và tội phạm khác;
 6. Cho bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chuyển nhượng hoặc thay thế bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi;
 7. Cho bất kỳ người mua tiềm năng nào trong trường hợp chúng tôi bán bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi; và
 8. Cho bất kỳ chính phủ, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi hoặc trao đổi hoặc tòa án nào mà chúng tôi được yêu cầu chia sẻ hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc theo yêu cầu của họ.

09. Chúng tôI bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào và nơi chúng tôI lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Công Ty cam kết bảo đảm an toàn và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và duy trì bảo mật thích hợp để bảo vệ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi khỏi việc tiết lộ, sử dụng, truy cập, mất mát, sửa đổi hoặc thiệt hại không chính đáng hoặc vô tình. Công Ty đã thiết lập và duy trì một hệ thống được thiết kế để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân một cách phù hợp. Chúng tôi cũng đã thiết lập một chương trình tuân thủ, được thực hiện và cập nhật liên tục, yêu cầu các thành viên hội đồng và nhân viên bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cẩn trọng để bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân được quản lý an toàn khi thu thập, sử dụng, lưu trữ và hủy/xóa Dữ Liệu Cá Nhân đó và chúng tôi bảo đảm rằng thông tin sẽ không bị lộ lọt hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, bạn thừa nhận rằng việc truyền dữ liệu thông qua internet không an toàn tuyệt đối và bất kỳ việc truyền dữ liệu nào cũng có thể bị tấn công mạng gây lộ lọt hoặc truy cập trái phép vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và bạn tự chịu rủi ro khi truyền thông tin đó cho Công Ty.

10. Quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Dưới đây là các quyền và nghĩa vụ chính liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập theo Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu:

Quyền của bạn

 • Được thông báo về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
 • Đồng ý hoặc không đồng ý với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, trừ trường hợp luật hiện hành có quy định khác;
 • Truy cập để xem xét, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, trừ trường hợp luật hiện hành có quy định khác;
 • Rút lại sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp luật hiện hành có quy định khác;
 • Xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, trừ trường hợp luật hiện hành có quy định khác;
 • Yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, trừ trường hợp luật hiện hành có quy định khác;
 • Yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ và xử lý, trừ trường hợp luật hiện hành có quy định khác;
 • Phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nhằm mục đích ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị, trừ trường hợp luật hiện hành có quy định khác;
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại; và
 • Tự bảo vệ.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại hoặc yêu cầu nào (bao gồm cả yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên), bạn có thể yêu cầu bằng cách gửi thư đến địa chỉ được nêu bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong thời gian quy định của Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu.

Trong bất kỳ tình huống nào được liệt kê ở trên, để chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của mình và ngăn chặn việc tiết lộ dữ liệu trái phép, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh danh tính của mình bằng cách cung cấp cho chúng tôi bản sao của phương tiện nhận dạng hợp lệ.

Nếu có lý do chính đáng để chúng tôi từ chối yêu cầu đó theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và ghi nhận lại việc từ chối cùng với (các) lý do từ chối. Trong tình huống này, bạn đồng ý từ bỏ tất cả các quyền liên quan đến khiếu nại trách nhiệm pháp lý đối với chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ yêu cầu bị từ chối nào theo luật và quy định hiện hành.

Nghĩa vụ của bạn

 • Tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn đồng ý với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn; và
 • Tuân thủ, và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu.

11. Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Trừ khi Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu có yêu cầu hoặc được quy định khác, chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn kể từ ngày chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn hoặc có cơ sở pháp lý để xử lý và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích mà Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập hoặc để tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn nội bộ, của cơ quan quản lý, theo quy định pháp luật, bao gồm cả Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu.

12. Chúng tôi cập nhật hoặc thay đổI chính sách này như thế nào

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật các phần của Chính Sách này để bảo đảm tuân thủ Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu hoặc sau khi cập nhật các hoạt động thực tiễn nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện việc thay đổi hoặc cập nhật này bằng cách cập nhật Chính Sách Về Quyền Riêng Tư trên Website. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không nhất thiết phải được thông báo trực tiếp về việc thay đổi đó. Do đó, vui lòng bảo đảm rằng bạn thường xuyên kiểm tra Chính Sách này trên Website để biết đầy đủ về bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào.

Chính Sách này được cập nhật lần gần nhất vào ngày [__/__/2023].

13. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi liên quan đến Chính Sách này hoặc bất kỳ điều gì khác liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập về bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, trường hợp bạn muốn cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân của mình, muốn có bản sao dữ liệu mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc muốn khiếu nại hoặc nêu ý kiến, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin được nêu bên dưới.

Đầu mối liên hệ: Trưởng Bộ Phận Bảo Vệ Dữ Liệu, CÔNG TY TNHH ENEOS VIỆT NAM

Thư điện tử: ENEOS_VN-admi@eneos.vn

Địa chỉ: Phòng 701-703, Tòa nhà Central Building, số 31 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: +84-24-3710-0208

14. Làm thế nào để nộp đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vi phạm Các Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Định nghĩa (Phụ lục 1)

 • Khách Hàng, Nhà Cung Cấp và/hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có nghĩa là khách hàng doanh nghiệp, nhà cung cấp và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Công Ty (cùng với nhân viên, đại diện, giám đốc, cán bộ và cổ đông của Công Ty).
 • Bên Kiểm Soát Dữ Liệu có nghĩa là tổ chức hoặc cá nhân quyết định mục đích và phương tiện Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Bên Kiểm Soát và Xử Lý Dữ Liệu có nghĩa là Bên Kiểm Soát Dữ Liệu trực tiếp Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cho mục đích của định nghĩa này, “thông tin giúp xác định một con người cụ thể” có nghĩa là thông tin được hình thành từ các hoạt động của một con người cụ thể cho phép xác định một con người cụ thể khi kết hợp với dữ liệu hoặc thông tin được lưu trữ khác.
 • Xử Lý có nghĩa là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, Chuyển, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan và “Xử Lý”, “xử lý” hoặc “được Xử Lý” sẽ được hiểu tương ứng.
 • Chuyển và các thuật ngữ tương tự có nghĩa là chuyển hoặc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho một chủ thể khác bằng bất kỳ phương tiện nào.
 • Website có nghĩa là website của Công Ty tại địa chỉ https://www.eneos.vn/
 • Người Truy Cập và Dùng Website có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào truy cập và sử dụng Website, bao gồm Khách Hàng, Nhà Cung Cấp và/hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.
Liên hệ